Bildergruß von Lenny ehem. Coreloano & Semino ehem. Bolle