Bildergruß von Mr. Moto ehem. Turco, Siru und Brezel ehem. Brezo