Bildergruß von Onno (ehem. Neo) u. Isy (ehem. Daisy)