Bildergruß von Siru, Brezel ehem. Brezo & Mr. Moto ehem. Turco