Bildergruß von Siro, Brezel ehem. Brezo & Mr. Moto ehem. Turco