Bildergruß von Franz ehem.Virgil & Lilly ehem. Vicky