Bildergruß von Siru, Brezel ehem. Brezo & Mr.Moto ehem.Turco